Organización

Dirección

Alfonso Silva Solla

Vicedirección

José Manuel González Pazos
Xefe da Área de Calidade, Innovación e Relación con Empresas

Xefatura de Estudos

María José González Macía
Xefa da Área de Formación

Secretaría

Félix Martínez García
Xefe da Área de Administración e Xestión

Xefaturas de Departamento

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO:

 • Enerxía e Auga: Carlos Lamela Pazos
 • Fabricación Mecánica: Ubaldo Costas Piñeiro
 • Instalación e Mantemento: Alfonso González Docasar
 • Madeira, Moble e Cortiza: Mariela Toyos Acuña
 • Transporte e Mantemento de Vehículos: Ramón Molinos Crespo
 • Formación e Orientación Laboral: Marta Vázquez Presas
 • Dinamización de Idiomas: María Martínez García
 • Dinamización de formación DUAL: Manuel Ángel Dacosta Davila

COORDINACIÓNS:

 • Biblioteca: Mario Viéitez López
 • Dinamización da Lingua Galega: Elsa Gago Solla

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO:

 • Información e Orientación Profesional: Betina Rosana Represas Vázquez
 • Calidade e Innovación: Leticia Álvarez Rivas
 • Acreditación e Probas: Alejandro López Pereiras
 • Relación con Empresas: Alberto Fernández Caride

COORDINACIÓNS:

 • Emprendemento: Maria Isabel Castro Rodríguez
 • Innovación e Formación: Gema Baquero Villaverde
 • Programas Internacionais: Denis Abreu Maza de Lizana
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación: José Ángel Serantes Romero

Documentos do CIFP

NOF

Estas normas de organización e funcionamento do CIFP Valentín Paz Andrade inclúen as normas de convivencia que garanten o cumprimento do plan de convivencia.

NOF CIFP VPA 2018-19

Este plan de convivencia é o documento no que se articula a convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e na súa resolución pacífica.

Plan Convivencia CIFP VPA 2018-19 DEF