Oferta Formativa 2020-21

Familia Profesional: Enerxía e Auga

CódigoCiclo FormativoGraoRéxime
CSENA02 Enerxías Renovables CS R.O.
CSENA01 Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica CS R.O.
ZSENA01 Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica. DISTANCIA CS O.M.D.

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

CódigoCiclo FormativoGraoRéxime
CMFME02 Soldadura e Caldeiraría CM R.O.
ZMFME02 Soldadura e Caldeiraría CM O.M.P.
ZMFME02 Soldadura e Caldeiraría Dual (NOVO convenio. Horario de tarde) CM DUAL
CSFME02 Construcións Metálicas CS R.O.
CSFME03 Deseño en Fabricación Mecánica CS R.O.
ZSFME04 Programación da Produción en Moldeamento de Metais e Polímeros CS O.M.P.

Familia Profesional: Instalación e Mantemento

CódigoCiclo FormativoGraoRéxime
CMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización CM R.O.
ZMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización CM O.M.P.
ZMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización Dual (2º Curso) CM DUAL
ZMIMA02 Instalacións de Produción de Calor Dual (NOVO. Horario de mañá) CM DUAL
CSIMA02 Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos CS R.O.

Familia Profesional: Madeira, Moble e Cortiza

CódigoCiclo FormativoGraoRéxime
CMMAM01 Carpintaría e Moble CM R.O.
ZMMAM02 Instalación e Amoblamento CM O.M.P.
CSMAM01 Deseño e Amoblamento CS R.O.

Familia Profesional: Transporte e Mantemento de Vehículos

CódigoCiclo FormativoGraoRéxime
CBMTV Mantemento de Vehículos CB R.O.
CMTMV01 Carrozaría CM R.O.
ZMTMV01 Carrozaría DUAL (2º Curso) CM DUAL
CMTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles CM R.O.
ZMTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles CM O.M.P.
CSTMV01 Automoción CS R.O.
ZSTMV01 Automoción CS O.M.P.