Normativa

Información Xeral


Normativa Autonómica:

  • Resolucion do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18.
  • Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o regulamento orgánico dos CIFP competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Decreto 118/2011, do 16 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria en CIFP, se fusionan centros educativos e se cambian ensinanzas.
  • Orde do 29 de xullo de 2011 no que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos CIFP competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Orde do 25 de abril de 2014 pola que se regula o procedemento para a designación das persoas representantes de organizacións sindicais nos consellos sociais dos CIFP de Galicia, que modifica a Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula a organización e o funcionamento do Consello Social dos CIFP de Galicia.

Normativa Estatal: