Normas de Convivencia 2018/19

Información Xeral


convivencia1819

Estas normas de convivencia teñen como obxectivo fundamental desenvolver unhas relacións positivas entre os diferentes membros da comunidade educativa para lograr un clima escolar adecuado que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar.

Ditas normas están incluídas nas NOF do CIFP, no apartado 5, e garantirán o cumprimento do Plan de Convivencia do centro. Ámbolos dous documentos completos están dispoñibles no apartado de organización do centro.