Plan de Autoprotección

Información Xeral


O presente Plan de Autoprotección do CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE, contén a identificación dos medios humanos e materiais dispoñibles nos seus distintas Zonas, segundo os distintos niveis de risco detectados, así como as liñas básicas de organización e actuación do persoal en caso dunha situación de emerxencia.

Contén, así mesmo, a estrutura xerárquica e funcional que permite a coordinación dos recursos e medios propios e alleos; para garantir unha resposta rápida, organizada e eficaz ante unha situación de emerxencia.

A elaboración e desenvolvemento do presenche Plan pretende, axustándose a sua finalidade e contido ás disposiciones vixentes reguladoras da Seguridade e a Prevención de Riscos, cumprir as esixencias legais na actual Lexislación española e comunitaria.

Plan de Autoprotección