Actividades Complementarias

Obxecto


Planificar e desenvolver as Actividades Complementarias á Formación (ACF) que complementen a actividade da aula nas diferentes materias ou módulos, incluídas aquelas que se poidan desenvolver fora do centro.

O fomento da relación entre o centro e as empresas axudará a alcanzar satisfactoriamente este obxectivo.

Ámbito de aplicación


Este proceso será de aplicación a todo o alumnado e profesorado do centro de todos os niveis educativos de formación profesional regrada.