Comisión de Seguridade Laboral

Información Xeral


Competencias desta Comisión:

  • Elaborar o plan de autoprotección do centro integrado, coordinar a súa implantación e supervisar o seu cumprimento, de acordo coa lexislación vixente.
  • Planificar e levar a cabo os simulacros de evacuación ou calquera outra actividade relacionada coa prevención de riscos, así como elaborar os correspondentes informes de resultados.
  • Favorecer a información á poboación afectada sobre os riscos a que está sometida e o modo adecuado de actuación, así como fomentar a cultura de prevención na comunidade do centro.
  • Calquera outra que a dirección do centro lle encomende, relacionada co sector da prevención de riscos.

Membros


Nome e ApelidosProcedencia
Félix Martínez García Xefe da Área de Administración e Xestión
Alfonso González Docasar Xefe Dpto. Instalación e Mantemento
Carlos Lamela Pazos Xefe Dpto. Enerxía e Auga
Mariela Toyos Acuña Xefa Dpto. Madeira, Moble e Cortiza
Ramón Molinos Crespo Xefe Dpto. Transporte e Mant. de Vehículos
José Luis Comesaña Fernández Xefe Dpto. Relación con Empresas
María José Fernández Ferro Xefe Dpto. Formación e Orientación Laboral
Ubaldo Costas Piñeiro Xefe Dpto. Fabricación Mecánica
Begoña Pintos Pazos Xefa Dpto. Dinamización de Idiomas
Leticia Álvarez Rivas Xefe Dpto. Calidade
Alejandro López Pereiras Xefe Dpto. Acreditación e Probas
Pilar Ferrín Tamayo Xefa Dpto. Orientación Profesional
Gabino Cuntín Gómez Persoal de Administración e Servizos