Organización

Dirección

Alfonso Silva Solla

Vicedirección

José Manuel González Pazos
Xefe da Área de Calidade, Innovación e Relación con Empresas

Xefatura de Estudos

María José González Macía
Xefa da Área de Formación

Secretaría

Félix Martínez García
Xefe da Área de Administración e Xestión

Xefaturas de Departamento

 • Enerxía e Auga: Carlos Lamela Pazos
 • Fabricación Mecánica: Ubaldo Costas Piñeiro
 • Instalación e Mantemento: Alfonso González Docasar
 • Madeira, Moble e Cortiza: Mariela Toyos Acuña
 • Transporte e Mantemento de Vehículos: Ramón Molinos Crespo
 • Formación e Orientación Laboral: María José Fernández Ferro
 • Dinamización de Idiomas: Begoña Pintos Pazos

COORDINACIÓNS:

 • Biblioteca: Mario Viéitez López
 • Dinamización da Lingua Galega: Elsa Gago Solla
 • Información e Orientación Profesional: Pilar Ferrín Tamayo
 • Calidade e Innovación: Leticia Álvarez Rivas
 • Acreditación e Probas: Alejandro López Pereiras
 • Relación con Empresas: José Luis Comesaña Fernández

COORDINACIÓNS:

 • Emprendemento: Maria Isabel Castro Rodríguez
 • Innovación e Formación: Gema Baquero Villaverde
 • Programas Internacionais: Denis Abreu Maza de Lizana
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación: José Ángel Serantes Romero