Solicitude de títulos e certificacións académicas

Alumnado que remata os ciclos formativos na convocatoria de xuño do curso académico 2019-20.

 

-   Non se poderá realizar a liquidación das taxas para a expedición dos títulos académicos ata o día 30 de xuño. Os certificados correspondentes poderán recollerse aos 2 días hábiles da presentación do impreso liquidado nas oficinas do centro educativo.

-    O alumnado que decida non solicitar o título académico poderá solicitar unha certificación académica a partir do día 30 de xuño, e poderá recollela aos 2 días hábiles da súa solicitude.

Observacións: calquera circunstancia excepcional será valorada pola Dirección do centro.

 

Pago telemático de taxas académicas oficiais, a partir do 30 de xuño.

 

       O enderezo da web é: http://ovt.atriga.gal/

 

  • MODELO 730: unha vez feito o pago telemático o navegador descargará o xustificante MODELO 730 e logo deberá presentalo na secretaría do centro docente, xunto coa documentación xustificativa, no suposto de ter dereito a deducións sobre a tarifa normal, e unha fotocopia do DNI.


Indicar que unha vez feito o pago e antes da descarga do MODELO 730, a aplicación xerará un “RECIBO DO PAGO CON TARXETA”. En ningún caso este recibo será xustificante de pago de taxas para presentalo no centro. Cos datos deste recibo, terá que volver á aplicación e xerar o MODELO 730, que será o que se entregará.

 

Códigos:

Consellería: Educación, Universidade e Formación Profesional 07
Delegación: Servizos Centrais 13
Servizo: Ensino Medio 03
Taxa: Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE    302003

 

Tipo ou tarifa:

Ciclo de grao medio Ciclo de grao superior
Normal 21,64 € 52,94 €
Familia numerosa xeral 10,84 € 26,50 €
Familia numerosa especial 0 € 0 €

 

A pertenza a “familia numerosa” xustificarase coa presentación do documento acreditativo en vigor (orixinal e fotocopia).